Arbete på väg Nivå 2

Nästa kursstart: Fredagen den 28 September

Utbildning Arbete på väg Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav 
i TRVK/TRVR, APV samt IFS 2009:4

Kurstid: 8 timmar
Kursavgift: 1500 kr/kursdeltagare
Målgrupp: enl. IFS 2009:4 , alla som ska arbeta vid väg där Trafikverket är väghållare.
Kursmål: Kursdeltagaren ska efter utbildningen förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter utbildningen:

 • Förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten.
 • Kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö.
 • Kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.

Kursbeskrivning

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.
Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv samt IFS 2009:4
Utbildningen kan objektanpassas efter specifika behov.
Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation. Utbildningen avslutas med ett kompetensprov.
Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt prov.

Kursinnehåll

Utbildningen följer de råd Trafikverket anger i sitt beslut om kompetenskrav Nivå 2 i TRVK/TRVR Apv
samt IFS 2009:4.

 • Allmänt om vägarbeten
 • V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
 • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Riskanalys
 • Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar.
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete.
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras